ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Scooter Cor

Prins Hendrikstraat 66

2518 HV 's-Gravenhage


artikel  I - DEFINITIES

Onder koper wordt verstaan de opdrachtgever, koper en iedere afnemer die aan Scooter Cor een opdracht geeft en/of met deze een overeenkomst heeft gesloten.


artikel  II - TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Scooter Cor gesloten overeenkomsten. De overeenkomst tussen Scooter Cor en de koper wordt beheerst door het Nederlands recht.


artikel  III - OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand, danwel doordat Scooter Cor met uitvoeringshandelingen is begonnen.


artikel  IV - BETALINGEN

Betalingen kunnen geschieden op door Scooter Cor aangegeven wijze. Ook kunnen betalingen plaatsvinden via één van de financieringsmaatschappijen waarmee Scooter Cor werkt. Door het ondertekenen van de overeenkomst met de financieringsmaatschappij verklaart de koper dat hij/zij instemt met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de betreffende financieringsmaatschappij. Tevens verklaart koper dat de door hem/haar opgegeven gegevens in de overeenkomst met de financieringsmaatschappij juist en volledig zijn.


artikel  V - LEVERING

De levering geschiedt op het huisadres van koper of ten kantore van Scooter Cor. Koper is verplicht zich bij levering te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en bankpas. Het risico van de af te leveren zaken gaat over bij aflevering van de zaken, op de plaats van aflevering. De prestatie van Scooter Cor wordt in elk geval als deugdelijk gezien als koper de geleverde zaak in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft laten nemen. Reclame dient altijd schriftelijk te geschieden, onder opgave van redenen. In geval van reclame is Scooter Cor slechts gebonden tot reparatie van niet of niet deugdelijke geleverde zaken. Hierbij zijn ook de door de fabrikant van de geleverde zaak geldende garantiebepalingen van toepassing.


artikel  VI - GARANTIE

De garantie die op de door Scooter Cor geleverde zaken van toepassing is betreft een garantie die verleend wordt door de fabrikant en/of importeur van de geleverde zaken. Scooter Cor accepteert de voorwaarden van de fabrikant en werkt volgens deze voorwaarden.  

Bij deze garantie gelden de door de fabrikant en/of importeur bepaalde voorwaarden en uitsluitingen. De garantie is afhankelijk van de fabrikant 1 of 2 jaar. Een vervangende scooter is niet inbegrepen bij deze garantie. Ook de voorrijkosten zijn niet inbegrepen in de garantie. De koper kan wel gebruik maken van de service aan huis maar dient dan bij de garantie wel de voorrijkosten te betalen.

Per scooterfabrikant gelden een aantal garantie-uitsluitingen waarbij de garantie vervalt of niet van toepassing is. Deze kunnen per fabrikant verschillen. In ieder geval is in onderstaande gevallen de garantie niet van toepassing of vervalt de garantie:

1. onderhoud niet of niet tijdig uitgevoerd onderhoud

2. niet door een erkende merkdealer uitgevoerd

3. het door derden sleutelen aan de scooter, zijnde een niet erkende dealer

4. opvoeren van de scooter, op welke wijze dan ook

5. het niet gebruiken van originele onderdelen

6. schade door val, aanrijding, beschadiging of roekeloos rijgedrag


artikel  VII - AANSPRAKELIJKHEID

Scooter Cor is niet aansprakelijk voor schade vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht. Scooter Cor is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade. Koper dient te allen tijde de gebruiksaanwijzing van de geleverde zaak voor gebruik aandachtig te bestuderen. Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van dienst houden van de geleverde zaak. Scooter Cor is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde zaak aan koper of aan derden.


artikel  VIII - OVERMACHT

In geval van overmacht is Scooter Cor bevoegd zijn verplichtingen met betrekking tot levering, service en/of garantie geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan koper gehouden te zijn.


artikel  IX - VERZEKERING

Scooter Cor verkoopt geen verzekeringen maar brengt slechts koper en verzekeringsmaatschappij met elkaar in contact.

Scooter Cor wijst koper erop dat door technische veranderingen en/of opvoeren de scooter niet meer verzekerd is. Uiteraard zijn verder alle bepalingen en voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij van toepassing.

Indien een medewerker van Scooter Cor tijdens een proefrit een ongeluk veroorzaakt en de scooter blijkt om welke reden dan ook niet verzekerd te zijn dan is koper volledig aansprakelijk voor alle ontstane schade.


artikel  X - ALARMSYSTEEM

Scooter Cor kan op aangeven van de koper een alarmsysteem in de scooter inbouwen. Op dit alarmsysteem is een fabrieksgarantie van 1 jaar van toepassing. Scooter Cor is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet of niet goed functioneren van het alarmsysteem. Scooter Cor garandeert niet dat een alarmsysteem diefstal of verduistering te allen tijde kan voorkomen. Scooter Cor sluit enige aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.


artikel  XI - HELM

De door Scooter Cor geleverde helm is voorzien van een Europees goedkeuringsmerk. Voor een zo optimaal mogelijk veiligheid dient een helm altijd goed vastgemaakt te worden. Hoewel het dragen van de door Scooter Cor geleverde helm de kans op hoofdletsel aanzienlijk verkleint, kan er door de aard van het ongeluk toch letsel optreden aan de drager van de helm. Scooter Cor sluit enige aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.


artikel  XII - WERKZAAMHEDEN/REPARATIES

Eventuele werkzaamheden of reparaties aan de geleverde zaak worden door Scooter Cor in de werkplaats van Scooter Cor uitgevoerd. Wanneer koper recht heeft op fabrieksgarantie wordt de geleverde zaak door Scooter Cor zo spoedig omgewisseld. Kosten van de eventuele voorrijkosten worden wel berekend per garantie claim/leverantie. Wanneer geen sprake is van recht op fabrieksgarantie worden de kosten van vervoer alsmede de kosten van de reparatie en/of de gebruikte materialen en onderdelen doorberekend aan koper. Garantie- en reparatiewerkzaamheden worden altijd pas uitgevoerd nadat door koper hiervoor een schriftelijke aanvraag heeft gedaan aan Scooter Cor. Indien het een garantiereparatie betreft geldende onder de Verlengde Garantie dan dienen alle betalingen voor deze Verlengde Garantie verricht te zijn. Opgevoerde of technisch veranderde scooters worden niet gerepareerd.


artikel  XIII-  SCHADE

Schade ontstaan door ondeskundig sleutelen of schade ontstaan door roekeloos rijgedrag, aanrijding, ongeval of val zijn altijd voor rekening van koper.


artikel  XV - CONTROLE OP FUNCTIONERING EN VEILIGHEID

Koper dient vóór elk gebruik van de scooter door hem of haar of een derde partij te controleren of de scooter deugdelijk functioneert en voldoet aan de wettelijke eisen om deel te nemen aan het verkeer. Scooter Cor wijst elke verantwoording in deze dan ook af. Ook dient de berijder het oliepeil tijdig te controleren. Door een te laag oliepeil kan motorschade ontstaan en dit valt niet onder de garantie.


artikel  XVI - ALGEMEEND

Scooter Cor levert de door haar gevoerde producten en diensten in geheel Nederland. Met betrekking tot de door Scooter Cor geleverde producten en diensten wordt geen onderscheid gemaakt wat betreft woonplaats en leeftijd betreffende de prijsstelling. Dit geldt binnen elke betalingsvorm die wordt gekozen en geldt ook voor de prijsstelling van onderhoud en (verlengde) garantie. Scooter Cor hanteert aldus eenheidsprijzen voor geheel Nederland. Echter vallen de voorrijkosten niet onder deze regeling en kunnen dus in rekening gebracht worden door Scooter Cor.


artikel  XVII - NIETIGHEID

Indien één van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden.


artikel  XVIII - GESCHILLEN

Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.